විදේශිය සංවර්ධන පාර්ශ්වකරුවන්  හා විවිධ රාජ්‍යයන්  වෙතින් සංවර්ධන ණය හා අධාර ලබා ගැනිමට අදාල  සාකච්ඡා මෙහෙයවීම, එම සම්පත් ඒකරාශී කිරීම සහ එම කටයුතු සම්බන්ධීකරණය  විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ වගකීමවේශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ප්‍රකාශ කර ඇති සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශණයේ අවධාරණය කර ඇති සංවර්ධන අභිමතාර්ථ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ඉහත දක්වා ඇති ආකාරයට විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පහසුකම් සලසනු ලබයි.


දැක්ම

කඩිනම් ආර්ථික සංවර්ධනයක් සඳහා අවශ්‍ය අන්තර්ජාතික දැනුම, ප්‍රවීණතාවන් සහ මූල්‍ය පහසුකම් සලසා දීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය හැඩගැස්වීම. 

මෙහෙවර

රට තුල ණය තිරසාරත්වය දිගුකාලීනව පවත්වාගෙන යාමට උපකාරී වෙමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සමාජ සංවර්ධනය සඳහා දරාගතහැකි පිරිවැයක් සහිතව හා අවම කොන්දේසිවලට යටත්ව විදේශ ආධාර/ මූල්‍ය පහසුකම් යෙදවීම.

 

 කාර්යයන්

 • සංවර්ධන පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්වීම.

 • එක් එක් සංවර්ධන පාර්ශ්වකරුවන් වාර්ෂිකව ශ්රීී ලංකා රජය වෙත ලබා දීමට නියමිත විදේශ මූල්යනයන්ට අදාළ වැඩසටහන්වල ක්රි්යාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය කිරීම

 • විදේශාධාර ලබාදෙන විදේශිය දූත කණ්ඩායම්වල ක්රියයාකාරකම් තත්ත්ව ගවේෂී අදියරේ සිට ඇගයිම් අදියර දක්වා සම්බන්ධීකරණය කිරීම.

 • විදේශ ආධාර පිළිබඳ සම්මුති සාකච්ඡා පැවැත්වීම හා ණය/ප්රේදාන ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු සිදුකිරීම සහ එම ගිවිසුම බලාත්මක කිරීම සඳහා පහත කාර්යයන් වල නිරත වීම.

  - සංවර්ධන පාර්ශ්වකරුවන් හා ණය දෙනුලබන නියෝජිතායතන සමඟ සම්මුති සාකච්ඡා පැවැත්වීම.
  - ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ අනුමැතිය හා අධිකාරි බලය
  ලබා ගැනීම්‍
  - ක්රි‍යාත්මක නියෝජිතායතන සමඟ උප ණය ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම.
  - ණය ගිවිසුම් බලාත්මක වීමට අවශ්යම පූර්ව කොන්දේසි සම්පූර්ණ කිරීම.
   

 • විදේශීය ණය/ප්රසදාන මඟින් මුල්ය්යනය කරනු ලබන ව්යා පෘතින්හි ක්රිේයාකාරිත්වය සොයා බැලීම සඳහා පහත ක්රිලයාකාරකම්වල නිරත වීම.
  - සංවර්ධන පාර්ශ්වකරුවන්ගේ සමාලෝචන දූත කණ්ඩායම්වල කටයුතු සම්බන්ධීකරණය හා නිර්දේශිත පසු විපරම් ක්රිායාමාර්ග ගැනීම.
  - විදේශීය මුල්යේයනය මඟින් ක්රි‍යාත්මක ව්යාැපෘති අධීක්ෂණය සදහා රේඛීය අමාත්යාං ශ මඟින් පිහිටුවා ඇති මෙහෙයුම් කමිටු සඳහා සහභාගිවීම හා සංවර්ධන පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ එකතුව ව්යාමපෘති ක්රිගයාත්මකවීම පිළිබඳ ප්රරගති සමාලෝචන කටයුතු සිදු කිරීම.

 • තාක්ෂණික සහයෝගිතා වැඩසටහන යටතේ සංවර්ධන පාර්ශ්වකරුවන්ගෙන් ලැබෙන විදේශ පුහුණු අවස්ථා කළමනාකරණය කිරීම.

 • රජයේ විදේශීය ණය පිළිබඳ දත්ත ගබඩාව කළමනාකරණය .

  - රේඛීය අමාත්යාංයශ, භාණ්ඩාගාරය, මහ බැංකුව හා කේවල ව්යාවපෘති කාර්යාල යනාදි ණය උපයෝජනයට අදාළ විවිධ ආයතන සඳහා විදේශ ණය හා ප්ර දානයන්හි එකඟතා, උපයෝජනය සහ ආපසු ගෙවීම් පිළිබඳ දත්ත ගබඩාවක් පවත්වාගෙන යාම.
  - විදේශීය ණය සේවාකරණය සම්බන්ධයෙන් රාජ්ය් ණය අධිකාරී, මහ බැංකුව වෙත අවශ්ය තොරතුරු ලබාදීම.

 • සංවර්ධන ව්යා පෘති සදහා අවශ්යබ දේශීය බැංකු මූල්ය සම්පත් ඒකරාශී කිරීම

 • සියලු විදේශීය මුල්යවයන ව්යාශපෘතිවලට අදාළව, රජයේ වාර්ෂික අයවැය සකස් කිරීමේ ක්රි යාවලියට පහසුකම් සැලසීම.
   

-

.


     මුල් පිටුව            |     අප ගැන    |         ප්‍රකාශන              |        සේවා            |          අප අමතන්න         |          පුරප්පාඩු |      වෙනත් ආයතන

    දැක්ම

∇  මෙහෙවර

∇   කාර්යයන්