අපගේ පිහිටීම -  3 වැනි මහල, මහලෙකම් කාර්යාලයල කොළඔ 01
දු.ක.:2484500;2484600;2484700
ෆැක්ස් : 2447633;2387153
වි. තැපෑල:info@erd.gov.lk  Web:www.erd.gov.lk

ප්‍රියන්ත රත්නායක මහතා
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව
දු.ක. +94 11 2484693,+94 11 2434876 අනු. 2206
priyantha@erd.gov.lk
dg@erd.gov.lk

ERD Contact
     මුල් පිටුව            |     අප ගැන    |         ප්‍රකාශන              |        සේවා            |          අප අමතන්න         |          පුරප්පාඩු |      වෙනත් ආයතන  
Department of External Resources (ERD) All rights reserved. Send your comments to Webteam@ERD 

තනතුර

නම

කා. දු.

කෙටි. දු.

නිවස

වි. තැපෑ
Director General
Mr. Priyantha Ratnayake
2484693
2434876
2206
 
priyantha@erd.gov.lk
dg@erd.gov.lk
Secretary to DG


2231
1491
 

Addl Director General
Mr. Ajith Abeysekara
2484698
2220
 
ajith@erd.gov.lk
Addl Director General
Mrs. Rizna Anees
2484701
2223
 
rizna@erd.gov.lk
ආසියානු සංවර්ධන බැංකු අංශය 2256
Director
Mrs. Udeni Udagahapattuwa
2484847
2217
 
udeni@erd.gov.lk
Assistant Director Mr. Saman Senarathna

2151490

2141

  samanc@erd.gov.lk
Assistant Director
Mr. Pradeep Gamachchige
2484873
1622
 
pradeep@erd.gov.lk
Assistant Director
Miss. Menaka Rajaguru
2484707
2240
 
menaka@erd.gov.lk
Assistant Director
Ms. Waruni Gunarathne
2484696
2202
 
waruni@erd.gov.lk
Development Officer
Ms. Harshani Yasanthika

2256
 
harshani@erd.gov.lk

චීන අංශය

Director ( Actg.)
Mrs. Madara De Silva
2484717
2248
 
madara@erd.gov.lk
Assistant Director
Miss. Kuloja Peiris
2484711
2224
 
Kuloja@erd.gov.lk
Assistant Director
Mrs. Shashikala Gunasekara
2484706
2210
 
shashikala@erd.gov.lk
Assistant Director
Mrs. Thakshila Karunarathna
2484823
2215
 
thakshila@erd.gov.lk
Development Officer
Ms. Ruvani Kaushalya

1908
 
ruvani@erd.gov..lk

ජපානය, කොරියාව, තායිලන්තය, වියට්නාමය සහ සිංගප්පූරු අංශය-2257

Director 
Mr. Wasantha Darmasena
2484708
2241
 
wasantha@erd.gov.lk
Assistant Director
Mrs. Gayoma Senannayake
2484712
2228
 
gayoma@erd.gov.lk
Assistant Director
Mr. Ajith Kumara
2484811
1448
 
ajithk@erd.gov.lk
Assistant Director
Mrs. Himali Perera
2484699
2226
 
himalip@erd.gov.lk

රැසියාව, ඕස්ට්‍රේලියාව සහ බටහිර අංශය- 1476

Director
Mr. Indika Premarathna
2484695
2201
 
indika@erd.gov.lk
Assistant Director
Mr. Chandana Bandara
2484788
2236
 
chandana@erd.gov.lk
Assistant Director
Mr. Shashika Karunadasa
2484523
1425
 
shashika@erd.gov.lk

ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ,  -1906

Director
Ms. Visakha Amarasekara
2484842
1254
 
visakha@erd.gov.lk
Assistant Director
Ms. Kumuduni Chandrasekara

2151493

1911
 
Kumuduni@erd.gov.lk
ලෝක බැංකුව සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල් අංශය
Director ( Actg.)
Ms. Hemantha Pubudusiri
2484795
2246
 
hemanha@erd.gov.lk
Assistant Director
Miss Kavitha Arunasalam

1507
 
kavitha@erd.gov.lk
Assistant Director
Mr. Uditha Fernando
2484718
2218
 
uditha@erd.gov.lk
Assistant Director
Mr. Buddhi Sisiranandana
2484705
2212
 
buddhi@erd.gov.lk
Development Officer
Ms. Razeeda Hazan

1915
 
razeeda@erd.gov.lk

මැදපෙරදිග සහ දකුණු ආසියානු අංශය  - 1461 

Director
Mr. Indika Premarathna
2484695
2201
 
indika@erd.gov.lk
Assistant Director
Mr. Rihan Mohammed

2484533

1419
 
rihan@erd.gov.lk
Assistant Director
Mr. Thusitha Narasinghe

2151492

1909
 
thusitha@erd.gov.lk

එක්සත් ජාතීන්, තාක්ෂණික සහය සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන අංශය - 2252

Director 
Mrs. Rizna Anees
2484701
2223
 
rizna@erd.gov.lk
Assistant Director
Mrs. Dharshani Dabare
2484703
2213
 
dharshani@erd.gov.lk
Assistant Director
Mr. Prageeth Gunasekara
2484827
2216
 
prageeth@erd.gov.lk
Research Assistant
Mrs. Niranjala Atapattu

1413
 
niranjala@erd.gov.lk
Development Officer
Mrs. Rasika Thilangani

1088
 
rasika@erd.gov.lk
Development Officer
Mrs. Uthpala Waduge

2484995

1085
 
uthpala@erd.gov.lk

ණය කළමනාකරණ අංශය

Director
Mr. Rohan Crishantha
2484787
2250

rohan@erd.gov.lk
Assistant Director
Mr. Sagara Abeyrathna

2151494

1904

sagara@erd.gov.lk
Assistant Director
Mrs. Kanchana Gamage

2151495

1918

kanchana@erd.gov.lk
Research Assistant 
Ms. Nirosha Kumari
 
2214

niroshak@erd.gov.lk
Development Officer
Mr. Dilan Nandasiri

1919

dilan@erd.gov.lk

ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් අංශය -2258

Assistant Director
Mrs. Chamila Wijerathne
2484792
2230
 
chamila@erd.gov.lk
තොරතුරු සම්පත් සම්බන්ධීකරණ හා ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ අධ්‍යන අංශය                                                                                                                                                     
Director
Mrs. Darshanie de Silva
2484653
1506
 
darshanies@erd.gov.lk
තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය
Information Communication Technology  Officer
Mrs. Dammika Rupasinghe
2484725
2247
 
rupasinghe@erd.gov.lk
Information Communication Technology  Officer Mrs. Dilhani Gunarathrathne  

1917

  dilihani@erd.gov.lk
Server Room


1917
 

පාලන-2260 -ගිණුම්කරණ - 2259 අංශ
Assistant Director (Finance) 
Mrs. Roshika Samankumari
2484724
1912

roshika@erd.gov.lk
Assistant Director -Admin
Mr. Nalaka Jayasinghe
2484714
2238
 
nalakaka@erd.gov.lk
Administrative Officer

Mrs. Priyangika Mudannayake
2484724
2232
 

priyangika@erd.gov.lk

 

                                          අවසන් යාවත්කිරීම: 11-11-2016 
දුරකතන නාමාවලිය 2016
සෘජු දු.ක:2484500;2484600;2484700  ෆැක්ස්: 2447633;2387153