නවතම තොරතුරැ

06/02/2017
තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම සහතික කිරීම - විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව  |වැඩි විස්තර
 
 
13/07/2017
වි.ස.දෙ. කාර්යය සාධන වාර්තාව -2016                                                 | වැඩි විස්තර


 
                                           

විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව -සියළුම හිමිකමි ඇවිරිණි.  අදහස් යොමු කිරීම Webteam@ERD 
 
විදේශ මුල්‍ය සහයෝගිතා
16/03/2016
ජපානයේ ප්‍රමුඛ විශ්වවිද්‍යාලයන්හි පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාවන් හැදෑරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ විධායක ශ්‍රේණියේ රජයේ නිලධාරීන්හට අවස්ථාව ලබා දීමේ අරමුණ ඇතිව ජපාන රජය විසින් මානව සම්පත් සංවර්ධන ශිෂ්‍යත්ව සඳහා වන ජපාන ආධාර වැඩසටහන 2010 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දෙන ලදි.  මෙම වැඩසටහනේ පළමු කාර්යරාමුව (2010-2013) සහ දෙවන කාර්යරාමුව (2014-2017) තුළදී නිලධාරීන් 105 දෙනෙකු සඳහා ප්‍රතිපත්ති සහ රාජ්‍ය මූල්‍ය, රාජ්‍ය පරිපාලනය, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය යන සාර්ව සංවර්ධන සහ සංවර්ධන ආර්ථික විද්‍යාව යන විෂය ක්ෂේත්‍රයන්හි පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාවන් හැදෑරීම සඳහා අවස්ථාව ලබාදී ඇත. |වැඩි විස්තර|

16/03/2016
The European Union (EU) has agreed to provide Euro 38 million (approximately Rs. 5,857 million) for the implementation of two programmes: Support to Integrated Rural Development in the Most Vulnerable Districts of the Central and Uva Provinces in Sri Lanka (Euro 30 Million) and Trade Related Assistance in Sri Lanka (Euro 8 million). The EU also agreed to provide technical assistance worth of Euro 5.7 million to National Water Supply and Drainage Board (NWSDB).|වැඩි විස්තර|

05/02/2016
As follow up to the "Joint Declaration on Comprehensive Partnership" signed in 06th October 2015 between Japan & Sri Lanka, during the Hon. Prime Minister's visit to Japan, the second session of Economic Cooperation Policy Dialogue between the Government of Sri Lanka & the Government of Japan was held on 05th February 2016 at MILODA to strengthen the bilateral ties of development cooperation. |වැඩි විස්තර|

ප්‍රවෘති නිවේදන
     මුල් පිටුව            |     අප ගැන    |         ප්‍රකාශන              |        සේවා            |          අප අමතන්න         |          පුරප්පාඩු |      වෙනත් ආයතන

විදේශ පුහුණු අවස්ථා