මුල් පිටුව            |     අප ගැන    |         ප්‍රකාශන              |        සේවා            |          අප අමතන්න         |          පුරප්පාඩු |      වෙනත් ආයතන

අයවැය ප්‍රකාශන

කාර්යසාධන වාර්තා

 

විදේශ ආධාර වාර්තා

විදේශ ආධාර දත්ත

වි.ස.දෙ.  චක්‍රලේක

අයවැය ප්‍රකාශන

 
    සංවර්ධනයෙහිලා ගෝලීය සහයෝගීතාව 2013
    Global Partnership Towards Development 2012
    Global Partnership in Development 2011  :2011
    Partnership for Sustainable Development -2008 : English
    Partnership for Accelerated Growth
         English version : Introduction ;Chapter 01; Chapter 02; Chapter 03; Chapter 04
           Sinhala version : Introduction ;Chapter 01; Chapter 02; Chapter 03; Chapter 04

 

කාර්යසාධන වාර්තා

 
   කාර්යසාධන වාර්තා -  2014

    කාර්යසාධන වාර්තා- 2013 

    කාර්යසාධන වාර්තා - 2012
    කාර්යසාධන වාර්තා - 2011
    කාර්යසාධන වාර්තා - 2010(English, )
    කාර්යසාධන වාර්තා- 2009(English, )
    කාර්යසාධන වාර්තා 2008 (English, Sinhala)
    කාර්යසාධන වාර්තා - 2007
    කාර්යසාධන වාර්තා- 2006

විදේශ ආධාර වාර්තා

 

    Foreign Aid Review 2007/08/09 .docx.pdf
    Foreign Aid Review 2006 Appendix 1-18
    Foreign Aid Review - 2005 Cover ;Foreign Aid Review - 2005; Appendix
    Foreign Aid Review - 2003  Appendix1 to 20, Appendix 22


විදේශ ආධාර දත්ත


2015 වසර

   2014 වසර

     2013 වසර

     2012 වසර

     2011 වසර

 
   2010 වසර

     2009 වසර

     2008/07 වසරවි.ස.දෙ.  චක්‍රලේක

    No MOFP/ERD/2011/01: For all Development partners regarding Streamlining the Mobilization of Foreign Resources. |More|

ප්‍රකාශන හා වාර්තා