செய்திகள்

06
/02/2017
2016 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க தகவல்களுக்கான உரிமைச் சட்டத்திற்கு இணங்க                                          |இன்னும் பல
 
13/07/2017
நிர்வாக அறிக்கை 2015                                                               | இன்னும் பல


                                                   

வெளிநாட்டு வளங்கள் திணைக்களம் அனைத்து பதிப்புரிமையும் கொண்டது. உங்களது கருத்துக்களுக்கு Webteam@ERD 

 


 


வெளிநாட்டு நிதியளிப்பு  ஒருங்கிணைப்பு 
18/07/2016

The Japanese Grant Aid for Human Resources Development Scholarship (JDS) Programme was introduced in Sri Lanka in 2010 by the Government of Japan in order to provide opportunities to the executive level public officials of Sri Lanka to undergo Master Degree Programmes in prominent universities in Japan | இன்னும் பல|

16/03/2016
The European Union (EU) has agreed to provide Euro 38 million (approximately Rs. 5,857 million) for the implementation of two programmes: Support to Integrated Rural Development in the Most Vulnerable Districts of the Central and Uva Provinces in Sri Lanka (Euro 30 Million) and Trade Related Assistance in Sri Lanka (Euro 8 million). The EU also agreed to provide technical assistance worth of Euro 5.7 million to National Water Supply and Drainage Board (NWSDB).           | இன்னும் பல|

05/02/2016
As follow up to the "Joint Declaration on Comprehensive Partnership" signed in 06th October 2015 between Japan & Sri Lanka, during the Hon. Prime Minister's visit to Japan, the second session of Economic Cooperation Policy Dialogue between the Government of Sri Lanka & the Government of Japan was held on 05th February 2016 at MILODA to strengthen the bilateral ties of development cooperation.               | இன்னும் பல|


ஊடக அறிக்க
வெளிநாட்டுப் பயிற்சிகள்
இறுதி இற்றைப்படுத்தல்: 14-02-2017