வரவு செலவுத் திட்ட அறிக்கை

நிர்வாக அறிக்கை

வெளிநாட்டு உதவி மீளாய்வு

படுகடன் புள்ளிவிபரம்

திணைக்கள சுற்றுநிருபங்கள்

வரவு செலவுத் திட்ட அறிக்கை

    Global Partnership Towards Development 2013: Tamil;
    Global Partnership Towards Development 2012  :Tamil;
    Global Partnership in Development 2011  :English
    Partnership for Sustainable Development -2008 : English
    Partnership for Accelerated Growth
         English version : Introduction ;Chapter 01; Chapter 02; Chapter 03; Chapter 04
 

நிர்வாக அறிக்கை

    Performance Report - 2014(English)
    Performance Report - 2013( Tamil)   
    Performance Report - 2012(Tamil)
    Performance Report - 2011( Tamil)
    Performance Report - 2010(English)
    Performance Report - 2009(English)
    Performance Report - 2008 (English)
    Performance Report - 2007
    Annual Report - 2006

வெளிநாட்டு உதவி மீளாய்வு

    Foreign Aid Review 2007/08/09 .docx.pdf
    Foreign Aid Review 2006 Appendix 1-18
    Foreign Aid Review - 2005 Cover ;Foreign Aid Review - 2005; Appendix
    Foreign Aid Review - 2003  Appendix1 to 20, Appendix 22
 

படுகடன் புள்ளிவிபரம்
Year 2015

   Year 2014

     Year 2013

     Year 2012

     Year 2011

     Year 2010

     Year 2009

     Year 2008/07Issued ERD Circular

    No MOFP/ERD/2011/01: For all Development partners regarding Streamlining the Mobilization of Foreign Resources. |More|
வெளியீடுகளும் அறிக்கைகளும்