gov lk large

 

සංවර්ධනය සඳහා වන සෞදි අරමුදල (SFD) වෙතින් සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයෙහි වෛද්‍ය පීඨයක් ස්ථාපිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා සෞදි රියාල් මිලියන 187.5ක් ලබාදීම

 

  

                                                                                          

රජයේප්‍රතිපත්තිරාමුවවන “දැක්ම 2025” ටසමගාමීව, අධ්‍යාපන, නිපුණතාසංවර්ධනයහාසෞඛ්‍යය ආරක්ෂණය වැනි සාමාජීය අවශයතා ලබාදීම හා වැඩිදියුණු කිරීම රජයේ සංවර්ධන වැඩපිළිවෙලහි ප්‍රධාන අංගයන්වේ. සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හාදේශියවෛද්‍යඅමාත්‍යාශයේඇතිවාර්තාවලටඅනුවශ්‍රීලංකාවේජනගහනය 100,000 ටසිටිනවෛද්‍යනිලධාරීන්සංඛ්‍යාව 77 කි. එසේවුවද, ලෝකසෞඛ්‍යසංවිධානයේවාර්තාවලටඅනුව, ඇමරිකාඑක්සත්ජනපදය, එක්සත්රාජධානියහාකැනඩාවවැනිසංවර්ධිතරටවලජනගහනය 100,000 ටසිටිනවෛද්‍යනිලධාරීන්සංඛ්‍යාවශ්‍රී ලංකාවට වඩා ඉහළ අගයක් ගනී.

තවද, රාජ්‍යයවිශ්වවිද්‍යාලසඳහාබඳවාගැනීමඉහළනැංවීමතුළින්තෘතියිකඅධ්‍යාපනපහසුකම්පුළුල්කිරීමටඅවශ්‍යපියවරරජයගනුලබනුඇත.සංවර්ධන ප්‍රතිලාභ රටේසෑමප්‍රදේශයක්සඳහාමව්‍යාප්ත කිරීමට රජය මගින් පරිශ්‍රමයක් දරන හෙයින්, රට තුළ ඉහළ ප්‍රමිතියෙන් යුතු සෞඛ්‍යපහසුකම් ඇතිකිරීම, ගුණාත්මක හා පුහුණුව ලත් සෞඛ්‍යවෘත්තියක් ඇති කිරීම හා ඒකාබද්ධ විය යුතුය.

ඒ අනුව, සබරගමුවවිශ්වවිද්‍යාලයේ ‍වෛද්‍යපීඨයක්ස්ථාපනයකිරීමසඳහාශ්‍රීලංකාරජයවිසින්දැනටමත්අනුමැතියලබාදීඇතිඅතර, ඒසඳහාඅවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන 2017 අයවැයමඟින්වෙන්කරඇත. එසේම, ‍වෛද්‍යපීඨයසඳහාඇතුළත්කරගන්නාපළමුකණ්ඩායමමේවනවිටදලියාපදිංචිකරඇත.

ඉහත කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින්, සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයෙහි ‍වෛද්‍යපීඨයක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා සහනදායී කොන්දේසි යටතේ සෞදි රියාල් මිලියන 187.5(ආසන්න වශයෙන් ඇමරිකානු එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන50) ක් ලබා දීමට සෞදි අරමුදල සිය එකඟතාවය ලබා දී ඇත.

1981දී සෞදි පදනම හරහා දෙවන ජල හා ජලාපවාහන ව්‍යාපෘතියට ඇමරිකානු එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 30 ක ණය මුදලක් ලබාදීම මගින් ශ්‍රීලංකාරජය හා සෞදි අරාබි රාජාණ්ඩුව අතර ආර්ථික සහයෝගීතාවය ආරම්භ විය. සංවර්ධනය සඳහා වන සෞදි අරමුදල මගින්සහනදායී ණය යටතේ මූල්‍යයනය කරන ලද සංවර්ධනව්‍යාපෘතීන් රටවල් දෙක අතර සහයෝගීතාවයේ සංධිස්ථාන වනු ඇත. 2018 වර්ෂය අවසන් වනවිට මාර්ග, සෞඛ්‍යය, වාරිමාර්ග, ප්‍රජා සංවර්ධනය හා උසස් අධ්‍යාපනය යන ක්ෂේස්ත්‍රයන් සඳහා ඇ.ඩො. මිලියන 386ක පමණ ණය ආධාර සෞදි අරමුදල මගින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබා දී ඇත.

සෞදි රියාල් මිලියන 187.5ක් වූ ණය මුදලට අදාළ ගිවිසුම 2019 සැප්තැම්බර් මස 18 වන දින මුදල් අමාත්‍යාංශයේ දී අත්සන් කරන ලදි. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය වෙනුවෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්.සමරතුංග මහතාඅත්සන් කළ අතර සංවර්ධනය සඳහාවන සෞදිඅරමුදල(SFD)වෙනුවෙන් එහි නියෝජ්‍ය සභාපති හා කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ අතිගරු කලීඩ් සුලෙයිමන් අල්කුඩෙයිරි මහතාඅත්සන් කරන ලදි.

 

FaLang translation system by Faboba