gov lk large

 

මහජන ආරක්ෂාව තරකිරීම හා ත්‍රස්තවාදී මර්ධන කටයුතු සඳහා ජපාන ව්‍යාපෘති නොවන ප්‍රදාන ආධාර

පාස්කු ඉරිදා දින සිදු වූ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරය රට තුළ වේගයෙන් වර්ධනය වෙමින් පැවති සංචාරක ක්ෂේත්‍රය වෙත විශාල ඍණාත්මක ආර්ථික බලපෑමක් ඇති කරන ලද අතර, එමඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් ඇති කරන ලදී. ඉහත තත්වයට ක්ෂණික ප්‍රතිචාරයක් ලෙස, ජපාන රජය විසින් ජපන් යෙන් බිලියන 01ක (ආසන්න වශයෙන් රුපියල් බිලියන 1.6 ක) ව්‍යාපෘති නොවන ප්‍රදාන යටතේ, ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය හා ගුවන් තොටුපල සහ ගුවන් සේවා සමාගම වෙත ත්‍රස්ත ක්‍රියාකාරකම් මර්ධනය කිරීමේ හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහාත්‍යාවශ්‍ය වන උපකරණ ලබා දීමට එකඟ වී ඇත.

ඒ අනුව, මහජන ආරක්ෂාව සහ ගුවන් මගීන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය වන නිරීක්ෂණ හා ආවේක්ෂණ උපකරණ ජපාන රජය විසින් ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය වෙත සහ ගුවන් තොටුපල හා ගුවන් සේවා සමාගම වෙත රාජ්‍ය ආරක්ෂක සහ ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශ හරහා ලබා දෙනු ඇත.

ඉහත ප්‍රදාන ආධාරය සඳහා වන හුවමාරු පත්‍ර අත්සන් කිරිම, අද දින මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී සිදුකෙරිණි.

ශ්‍රි ලංකා රජය වෙනුවෙන්, මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්, ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග මහතා සහ ජපාන රජය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති අකිරා සුගියාමා මහතා විසින් ඉහත හුවමාරු පත්‍ර සඳහා අත්සන් තබන ලදී.

 

 

The Government has mobilized Loan assistance amounting to USD 160 million from the Asian Development Bank (ADB) to cater to the increasing demand of the Railway Sector through modernization of the railway operations and thereby improving the efficiency of services provided by Sri Lanka Railways.

The total estimated investment cost of the Project is USD 192million and the Government contribution to the project will be USD 32million.

The Railway Efficiency Improvement Project, which is initial investment of a long term sector development plan, will finance the modernization of the country’s railway system in several aspects by improving the operations, maintenance, safety, skills development, and technical capacity of Sri Lanka Railways. The project will provide a modern multichannel—paper, mobile, and smart card—ticketing system, and will also install a state-of-the-art telecommunications system, which will replace the original system installed in 1985. The new telecommunications system will reduce train delays by facilitating two-way communication with train drivers. The project will also finance a new operations headquarters and train control center, provide infrastructure and equipment for the maintenance of track and rolling stock, and improve railway safety. The technical training center of Sri Lanka Railways will also be upgraded under the project and new courses will be developed to provide future graduates with knowledge of modern railway technologies.

In this connection, Dr. R H S Samarathunga, Secretary to the Ministry of Finance on behalf of the Government of Sri Lanka and Ms. Manjula Amarasinghe, Officer In Charge of ADB Sri Lanka Resident Mission on behalf of ADB, signed the Loan Agreement to obtain USD 160 million on 20th August 2019 at the Ministry of Finance.  

 

 

 

 

PRESS RELEASE

 

The First Two Sri Lankan Projects Funded by the Asian Infrastructure Investment Bank

The loan agreements for the first two projects financed by the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) were signed between the Government of Sri Lanka and the AIIB on 25 April 2019 in Beijing, People’s Republic of China. The Vice President and Chief Investment Officer of AIIB Dr. D J Pandian signed on behalf of the AIIB, and H E the Ambassador of Sri Lanka in Beijing, People’s Republic of China, Dr. Karunasena Kodituwakku signed on behalf of the Government of Sri Lanka.

1.       Reduction of Landslide Vulnerability by Mitigation Measures Project

The total project cost of Reduction of Landslide Vulnerability by Mitigation Measures Project is estimated at USD 110 million. The objective of the proposed project is to reduce risk and damage from landslides through the implementation of physical mitigation measures and enhancement of policy and regulation associated with landslide management. The project will include field investigations, detailed designs, construction works and construction supervision/management activities for the landslide mitigation measures for prioritized 147 sites in 10 selected districts.

 

The AIIB, which is a multi-lateral bank has agreed to finance this project through a loan facility of USD 80 million. The GOSL will provide USD 30 millionwhich will cover the relevant taxes and cost of initial design and investigation works. This project will be implemented by National Building Research Organization (NBRO) under the supervision of Ministry of Public Administration and Disaster Management.

2.       Support to Colombo Urban Regeneration Project

The Support to Colombo Urban Regeneration Project will support the continued implementation of Urban Regeneration Project Phase III, which is currently being implemented by the Government.  The total project cost of Support to Colombo Urban Regeneration Project is estimated at USD 287 million. The objectives of this project are to improve the housing conditions of low-income communities and increase land use efficiency in Colombo through investments in the construction of affordable housing and redevelopment of land, along with the associated enhancement of systems and policies.

The AIIB has agreed to finance this project through a loan facility of USD 200 million. The GOSL will provide USD 82 millionwhich will cover the relevant taxes and cost of initial design and investigation works. The balance USD 5 million will be provided through a private partner. This project will be implemented by Urban Development Authority (UDA) under the Ministry of Megapolis and Western Development.

Issued by the Department of External Resources on 30th April 2019.

 

 

 

 

 

Further refers to the Twitter Reply (@KSAembassylk) of the Royal Embassy of Saudi Arabia in Sri Lanka to the Statement made by the former Western Province Governor Dr. HemakumaraNanayakkara alleging that the Kingdom of Saudi Arabia is providing loans for Muslims through local Banks.

 

We would like to inform that, development partners of the Middle East region have been playing a significant role in economic development in Sri Lanka by providing concessional financing facilities taking into account the development priorities of the country.

 

Especially, the cooperation between the Government of Sri Lanka and the Kingdom of Saudi Arabia was initiated with extending a loan of US$ 30 million for Second Water Sector & Sewerage project in 1981 through the Saudi Fund for Development.

 

The concessional and fixed financial terms (2% per annum), longer maturity (25 years repayment period with 5 years grace period) as well as the flexible conditions are more profitable to the country.

 

Ongoing and pipe line projects funded by the Saudi Fund for Development are mutually determined based on the government request.The Saudi Fund for Development has providedconcessional financing for the following projects and we strongly believe that these projectsaresignificant milestones of the relationship between our two countries.

 

 

 

Project Name

Agreement Date

Loan Amount  USD Mn.

1

Colombo Water Supply and Sewerage Project

1981.01.08

29.72

2

Electric Power Transmission Project

1981.01.08

19.81

3

Mahaweli Ganga Development Project System B Left Bank

1983.01.03

24.71

4

Development of Health Facilities in Colombo Hospital

2002.07.25

12.00

5

Batticaloa – Trincomalee Road Development

2004.08.26

10.70

6

Epilepsy Hospital and Health Centers Project

2008.03.26

20.03

7

Development of Health Facilities in Colombo Hospital – AdditionlFinance

2008.03.26

2.94

8

Kalu Ganga Development Project

2010.09.15

46.06

9

Road Network Development Project

2012.10.30

59.92

10

Improvement of Peradeniya – Badulla – Chenkaladi Road

2015.10.30

59.99

11

Epilepsy Hospital and Health Centers Project – Additional Finance

2015.10.30

11.99

12

Left Bank Development Project in Kalu Ganga

2017.10.24

44.81

13

Wayamba University Township development Project

2017.10.24

27.88

14

Kalu Ganga Development Project – Additional Finance

2018.07.18

15.83

15

Construction of Medical Faculty at the Sabaragamuwa University

Not yet signed

50.00

 

 

Moreover, we would like to extend our appreciation to the people of the Kingdom of Saudi Arabia for continued close collaboration and for the very cordial partnership and support extended to Sri Lanka in implementing development projects for the benefit of the people of Sri Lanka.

 

 

 

Department of External Resources

Ministry of Finance

Colombo 01

Sri Lanka

On 26th July 2019

 

 

With the present development of the Colombo City and its suburb, many skyscraper buildings with multiple floors are being constructed and hence there is an urgent necessity for ensuring the safety of these properties and the inhabitants.

However, the vehicle fleet of the Fire Service Department in Colombo Municipal Council is very old and incurring a significant expenditure for annual maintenance. Hence there is a necessity to have a new fleet of vehicle in order to minimize the maintenance cost as well as to ensure the safety of the properties and the inhabitants.

Accordingly, the Ministry of Internal & Home Affairs and Provincial Councils & Local Government has concluded a contract agreement with the M/S Rosenbauer International AG with a total estimated cost of Euro 10,317,000 (approximately Rs. 2100 mn) for Supplying of Firefighting Vehicles and Equipment for the Colombo Municipal Councils. 6 medium tank fire fighting and rescue vehicles, 3 heavy tank fire fighting vehicles, 2 heavy rescue vehicles, a mobile command centre and 3 aerial ladders will be supplied under this contract.

The UniCredit Bank, Austria, AG agreed to provide a loan of Euro 10.317 million in support of the above project. The Loan Signing ceremony of the above Loan Agreement with the UniCredit Bank was held at the premises of Bank Austria in Vienna with the participation of Secretary to the Ministry of Finance and Mass Media, Director General of the Department of External Resources, Mr. Dieter Hengl (Member of board) and Mrs. Mary-Ann Hayes on 12th February 2019.

 

FaLang translation system by Faboba