gov lk large

 

ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා සෘජු දායකත්වයන් සැපයීම මෙන්ම විවිධ ආර්ථික අංශයන්හි ඵලදායීතාවය හා කාර්යක්ෂමතාවය නැංවීම හරහා වක්‍රාකාර ප්‍රතිඵලයන් ද ඇති කරන බැවින් අන්තර් සම්බන්ධතාවයන් සහිත අධිවේගී මාර්ග ජාලය ද ඇතුළුව යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ඉහළ වැදගත්කමක් ලබා දී තිබේ. දැනට පවතින අධිවේගී මාර්ග ජාලයට ඌන පූර්ණයක් වශයෙන් කොළඹ නගරය, කුරුණෑගල සහ මහනුවර නගරයන් සමග සම්බන්ධ කිරීමේ අරමුණ ඇතිව මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය යෝජනා වී තිබේ.

කඩවත අන්තර් හුවමාරුව මගින් පිටත වටරවුම් අධිවේගී මාර්ගය අදියර 11 හා අදියර 111, කොළඹ - කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය හා මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය යන අධිවේගී මාර්ග හතර සම්බන්ධ වන කඩවත නගරයෙන්මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ පළමු අදියරආරම්භ වේ. ආර්ථික වශයෙන් වැදගත් වන වරාය, ගුවන්තොටුපළ හා වාණිජමය නගර සහ විවිධ පළාත් සම්බන්ධ කරමින් හම්බන්තොට සිට කටුනායක හෝ හම්බන්තොට සිට නුවර දක්වා වන නොබිඳුනු සම්බන්ධතාවයක් මෙමගින් නිර්මාණය කරනු ඇත. සමස්ථ අධිවේගී මාර්ග ජාලයෙහි අන්තර් පළාත් සම්බන්ධතාවය හා කාර්යක්ෂමතාවය මෙම යෝජිත අධිවේගී මාර්ගය මගින් වැඩිදියුණු කරනු ඇත.

ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකා රජය හා චීන රජය අතර ශ්‍රී ලංකාවේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයෙහි මූල්‍යමය සහයෝගීතාවය ශක්තිමත් කරමින්, කඩවත සිට මීරිගම දක්වා වන මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියෙහි පළමු අදියර සඳහා කොන්ත්‍රාත් මුදලින් 85%ක් ආවරණය වන පරිදි ඇ. එ. ජ. ඩො. මිලියන 989ක් වන සහනදායී ණය මුදලක් ලබා දීමට චීන අපනයන ආනයන බැංකුව එකඟ වී ඇත. ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත මුළු වියදම (පිරිවැය) ඇ. එ. ජ. ඩො. මිලියන 1,164කි. තවදුරටත්, මෙම ණය මුදල චීන අපනයන ආනයන බැංකුව විසින් ශ්‍රී ලංකාව සඳහා අනුමත කරන ලද විශාලතම තනි ණය මුදල වේ.

දේශීය වාණිජ බැංකුවල මූල්‍යමය දායකත්වයෙන් මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියෙහි දෙවන අදියර ක්‍රියාත්මක කිරීම දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති බැවින්, චීන අපනයන ආනයන බැංකුව මඟින් ලබා දෙනු ලබන මෙම ණය පහසුකම කුරුණෑගල දක්වා අධිවේගී මාර්ග ඡාලයෙහි සම්බන්ධතාවය තහවුරු කරමින් කඩවත සිට මීරිගම දක්වා වන කොටස වේගවත්ව ක්‍රියාත්මක කිරීමට පහසුකම් සලසනු ඇත.

ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් ආචාර්ය ආර්. එච්. එස්. සමරතුංග මහතා සහ චීන අපනයන ආනයන බැංකුව වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි චීන තානාපති කාර්යාලයේ, මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ තානාපති, ගරු චෙනග් ෂුයුආන් (H E Cheng Xueyuan) මහතා විසින් 2019 මාර්තු මස 22 වන දින කොළඹ 01, මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී ණය ගිවිසුම අත්සන් තබන ලදී.

DSC 8421 1441 x 581

I

2019 මාර්තු 22 වන දින විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලදී.

 

 

The Working Group on Development Cooperation under the framework of the European Union-Sri Lanka Joint Commission concluded its 3rd meeting in Brussels on 13th February 2019. The meeting was held in a positive, open and constructive atmosphere. It was co-chaired by Dr. R.H.S. Samaratunga, Secretary, Ministry of Finance and -      Mr. Micha Ramakers, Deputy Head of Division (Middle East, Central Asia, South Asia), Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO) of the European Commission (EU). Senior officials from the European Union and Sri Lanka also participated in the meeting.

The EU and Sri Lanka have enjoyed diplomatic ties that span for more than 40 years. To date, nearly US $ 262 million of grant assistance from European Union to Sri Lanka has been recorded in ERD. Apart from the above recorded grants, the EU has provided humanitarian assistance to Sri Lanka at needy situations i.e. floods, droughts, and landslides.

The total allocation of EU grants to the focal sector "Integrated Rural Development" is EUR 107 million, out of which EUR 60 million has already been committed and EUR 10 million will be committed in 2019 for the Food Safety and Quality Programme while the remaining amount of EUR 37 million is envisaged for the Agriculture sector as a budgetary support.

The total grant allocation for the “Democratic Governance and Reconciliation” sector is EUR 80 million, out of which 62 million has already been committed for the reconciliation, the support to Public Finance Management and the STRIDE programmes. The Annual Action Programme 2019 foresees a further action with an allocation of EUR 18 million to support the Justice Sector.

Sri Lanka and the EU agreed on working continuously for supporting the "Mundeni Aru Basin Development Project" by providing a grant amounting to EUR 10 million from EU’s Multi-annual Regional Indicative Programme for Asia (MRIPA) which is proposed to be implemented and co-financed by the AFD.

The EU briefly informed about the ongoing preparations for the next multi-annual financial framework 2021-2027 at the meeting.

Both sides expressed their satisfaction at the overall performance of the ongoing programmes and projects supported by the EU. An outline of potential areas of cooperation identified by the Government of Sri Lanka was presented at the meeting, while the EU shared information on the main guiding principles and elements for the next Multi-Year Financial Framework from 2021 onwards and the new Cooperation Instrument, Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI).

The next WGDC will be held in Colombo in early 2020.

 

 

පුවත්පත් නිවේදනය

සැහැල්ලු දුම්රිය පද්ධතියක් සඳහා ජපාන රජයෙන් ණය ආධාර

 

දැක්ම2025: පොහොසත් රටක්‘’රජයේ සංවර්ධන ප්‍රතිපත්තියසහබස්නාහිර කලාප මහනගර ප්‍රධාන සැලසුම 2030’’ මගින් යෝජනා කළ පරිදි කොළඹ නගරයේ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශවල පවතින දැඩි රථවාහන තදබදයට පිළියමක් ලෙසකාර්යක්ෂම සහ සුවපහසු මගී ප්‍රවාහන පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීමට රජය තීරණයකර ඇත. ඒ අනුව ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා ආයතනය විසින් සපයනු ලබන තාක්ෂණික හා මූල්‍ය පහසුකම් යටතේ කොළඹ සැහැල්ලු දුම්රිය සංක්‍රමණ පද්ධතියක් (LRT) ස්ථාපනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය2019 වර්ෂයේ දී ආරම්භකිරීමට නියමිතය.

මෙමසැහැල්ලුදුම්රිය පද්ධතිය කොළඹ-කොටුව සිට මාලබේ දක්වා කොන්ක්‍රීට් කුළුණු මත ඉදිවන,කිලෝ මීටර 17 ක් පමණ දිගින් යුක්තදුම්රිය මාර්ගයකින් සහ කොළඹ නගරයේ වැදගත් සහ ප්‍රධාන මංසන්ධි ආවරණය වන පරිදි සැලසුම් කර ඇති දුම්රිය ස්ථාන 16කින් සමන්විතවේ. ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු 2026 වසරේදී අවසන් කිරීමට නියමිත අතර මෙම දුම්රිය පද්ධතිය මගින් කොළඹ නගරයට තදාසන්න පරිපාලන කේන්ද්‍රස්ථාන, වාණිජ මධ්‍යස්ථාන හා ඉහල ජන ඝනත්වයකින් යුතු නේවාසික ප්‍රදේශ රැසක් එකිනෙක සම්බන්ධකරනු ලබයි.

යෝජිත සැහැල්ලු දුම්රිය පද්ධතිය යටතේ මගීන් 800 ක් ගමන් කලහැකි වායුසමනය කල මැදිරි 04 කින් සමන්විත දුම්රිය කට්ටල 25ක් සේවයේ යෙදවීමට අපේක්ෂිත අතර කාර්යබහුල අවස්ථාවන්හිදී අවශ්‍යතාව පරිදි සෑම විනාඩි 3 ට වරක් දුම්රියක් ධාවනය කිරීමට හැකියාව ඇති බැවින් මෙමගින්, වඩාත් කාර්යක්ෂම හා සුවපහසු මගී ප්‍රවාහන සේවාවක් ලබාදීමට හැකිවේ.

මහනගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සමග ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා ආයතනය විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධව සිදුකල මූලික අධ්‍යනයන් මගින් හඳුනාගෙන ඇති පරිදිව්‍යාපෘතියේ මුළු ඇස්තෙම්න්තුගත පිරිවැය ජපන් යෙන් මිලියන 246, 641 ක් වේ. එයින් යෙන් මිලියන 200,415 ක් එනම් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1800ක් පමණ සහන ණය ආධාර ලෙස JICA මගින්ලබාදෙන අතර එය මෙරට සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් වෙනුවෙන් මෙතෙක් ආයෝජනය කරඇති විශාලතම විදේශ ණය මුදල ලෙස වාර්තාගත වී ඇත.

මෙමණයමුදලේ පළමු අදියර ලෙස ජපන් යෙන් මිලියන 30,040 ක ණය මුදලක් ලබා ගැනීම සඳහා වන ණය ගිවිසුම සහ හුවමාරු පත්‍ර අත්සන් කිරීම අද දින, එනම් 2019 මාර්තු 11, මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී සිදු කෙරිණි. ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම්, ආචාර්ය ආර් එච් එස් සමරතුංග මහතා සහ ජපාන රජය වෙනුවෙන් ජපාන තානාපති අතිගරු අකිරා සුගියමා මහතා සහ ජයිකා ආයතනයේ ප්‍රධාන නියෝජිත ෆුසාටෝ ටනාකා මහතා විසින් ඉහත ගිවිසුම් අත්සන් තබන ලදී.

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය

කොළඹ 01

2019.03.11 දින

 

 

With the present development of the Colombo City and its suburb, many skyscraper buildings with multiple floors are being constructed and hence there is an urgent necessity for ensuring the safety of these properties and the inhabitants.

However, the vehicle fleet of the Fire Service Department in Colombo Municipal Council is very old and incurring a significant expenditure for annual maintenance. Hence there is a necessity to have a new fleet of vehicle in order to minimize the maintenance cost as well as to ensure the safety of the properties and the inhabitants.

Accordingly, the Ministry of Internal & Home Affairs and Provincial Councils & Local Government has concluded a contract agreement with the M/S Rosenbauer International AG with a total estimated cost of Euro 10,317,000 (approximately Rs. 2100 mn) for Supplying of Firefighting Vehicles and Equipment for the Colombo Municipal Councils. 6 medium tank fire fighting and rescue vehicles, 3 heavy tank fire fighting vehicles, 2 heavy rescue vehicles, a mobile command centre and 3 aerial ladders will be supplied under this contract.

The UniCredit Bank, Austria, AG agreed to provide a loan of Euro 10.317 million in support of the above project. The Loan Signing ceremony of the above Loan Agreement with the UniCredit Bank was held at the premises of Bank Austria in Vienna with the participation of Secretary to the Ministry of Finance and Mass Media, Director General of the Department of External Resources, Mr. Dieter Hengl (Member of board) and Mrs. Mary-Ann Hayes on 12th February 2019.

 

 DSC 7082

 

 

The Government of Sri Lanka has entered into a loan agreement worth of USD 50 million with the Asian Development Bank to finance the Rooftop Solar Power Generation Project. 


The main objective of this project is to support government’s “Battle for Solar Power Programme” to achieve the target of 200 MW by 2020 and 1000 MW by 2025 through solar power generation. Clean and sustainable power generation will be enhanced through the proposed project by increasing debt facilities and funding for the rooftop solar power generation, developing solar rooftop market infrastructure and bankable subproject pipeline. It is expected to add 50 MW to the national grid under this project. 


The Department of Development Finance of the Ministry of Finance and Mass Media which is the Implementing Agency of the project, will coordinate with the selected financial institutions to provide credit facilities to the customers to purchase Rooftop solar panels from reliable suppliers who registered under the Sustainable Energy Authority. The Ceylon Electricity Board (CEB) and Lanka Electricity Company Ltd (LECO) will support the project implementation by providing technical recommendations to the Financial Institutions regarding technical proposals of the applicants (customers) and reviewing and approving applications for connection of solar rooftop systems to the distribution network and confirming quality of generated power. In addition, customers will be benefited financially through one of the system among net metering, net accounting or net plus as a result of connecting solar electricity generated by this project to the national grid. 


The total investment cost of this project is USD 59.8 million of which USD 50 million will be provided by ADB. Equity contribution by customers for the subprojects will be USD 9.8 million. 
In this connection, Dr. R H S Samaratunga, Secretary of the Ministry of Finance and Mass Media on behalf of the Government of Sri Lanka and Ms. Sri Widowati, Country Director of ADB Sri Lanka Resident Mission on behalf of ADB, signed a Loan Agreement on 18th September 2018 at the Ministry of Finance and Mass Media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

අනු-ප්‍රවර්ගයන්

FaLang translation system by Faboba