gov lk large

 

පසුගිය දශක දෙකක කාලපරිච්ඡේදය තුල උපායක්‍රමිකව වැදගත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ගනණාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මූල්‍යය සහායන් පිරිනමමින් අන්තර් ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වූ ඔපෙක් අරමුදල (OFID) ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන සංවර්ධන පාර්ශවකරුවෙක් බවට පත්ව ඇත. වර්තමාන ණය මාලාව තුල, අන්තර් ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වූ ඔපෙක් අරමුදල (OFID) මහාමාර්ග සහ වාරිමාර්ග යන ක්ෂේත්‍ර සඳහා අරමුදල් සම්පාදනය කරනු ලබයි.

 

අපගේ ශ්‍රම බලකාය වැඩ කරන ක්‍රමවේදය හා රටාවන්, හැකියාවන් සඳහා පවතින වෙනස්වන ඉල්ලුම සහ තාක්ෂණික පිබිදීම යන ද්විත්ව සාධක මත වෙනස් වීමට බඳුන් වේ. මෙම තත්ත්වය තුල, ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන සහ නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටහන් නැගීඑන අවශ්‍යතාවලට අනුගත කිරීමට අවශ්‍ය වී ඇත. තාක්ෂණ සහ පර්යේෂණ යන ක්ෂේත්‍ර, අවශ්‍ය වෘත්තීය කුසලතා සැපයීම සඳහා ඒකාබද්ධව දායකවනු ඇත. රජය විසින් මෑතකදී වසර 13 අනිවාර්ය අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය හදුන්වා දෙන ලදී. ඒ අනුව, ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සහ ගුරුවරුන් පුහුණුව සඳහා අවශ්‍ය නවීන තාක්ෂණයෙන් අනූන යටිතල පහසුකම් සහ උපකරණ සැපයීම අනිවාර්ය වී ඇත.

 

මේ අනුව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් උක්ත ව්‍යාපෘතිය මඟින් පාසල් සඳහා තාක්ෂණික විද්‍යාගාර ඉදිකිරීමට සහ ඒවාට අවශ්‍ය යන්ත්‍ර  උපකරණ සැපයීමට අපේක්ෂා කර ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතියේ සමස්ථ පිරිවැය ඇ.ඩොලර් මිලියන 60.70කි. මෙම ව්‍යාපෘතියට සහය වීම සඳහා අන්තර් ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වූ ඔපෙක් අරමුදල (OFID) විසින් ඇ.ඩොලර් මිලියන 50ක් සැපයීමට එකඟතාවය පලකර ඇත. ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය අතිරේක අරමුදල වන ඇ.ඩොලර් මිලියන 10.70ක් ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් දරනු ඇත.

 

මේ සඳහා වූ ණය ගිවිසුමට ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ආර්. එච්. එස්. සමරතුංග මහතාද, අන්තර් ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වන ඔපෙක් අරමුදල (OFID) වෙනුවෙන් එම අරමුදලෙහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සුලෙයිමන් ජේ. අල්-හර්බිෂ් (Suleiman J. Al- Herbish) මහතාද, 2018 ජූලි 03 වන දින ඔස්ට්‍රියාවේ වියානා නුවර පිහිටි අන්තර් ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වන ඔපෙක් (OFID) ආයතන මූලස්ථානයේදී අත්සන් තබන ලදී.

 

 

Minutes of Discussions was signed between Government of Sri Lanka and Economic Development Cooperation Fund of Export Import Bank of Korea to establish ICT Hubs for Secondary Education in Sri Lanka. The Project aims to: a) improve ICT teaching and learning environment for secondary education in Sri Lanka, b) enhance teachers’ ICT education capacity, and c) provide every student including those living in rural areas with equal opportunity for education.

The Summary of Work Scope
Component Description
1. Construction • Construction of NCDC and PICTEC
- 1 NCDC in North Western Province
- 2 PICTECs in Eastern and Southern Province
2. Supply of
Equipment • Equipment Supply in NCDC and PICTEC
- ICT and Studio Equipment, Content Development System, Office IT Equipment, etc.
3. Training  • Overseas Training (Korea)
• Local Training (Sri Lanka)
4. Consulting Services • Basic/Detailed design
• Supervision and Management of the Project
• Preparation of Bidding Documents and Various Reports such as Progress Reports, Project Completion Report and O&M Manual etc.

Proposed Financing Plan
Sources USD Mn
EDCF 30,099
GOSL 5,535
Total Project Cost 35,634

Terms and Conditions of the Loan
(a) Borrower:   The Government of Sri Lanka (through the MOF)
(b) Executing Agency Ministry of Education
(c) Loan Amount:  US$ 30,099,000
(d) Interest Rate:  0.15% per annum;
(e) Maturity:   Forty (40) years including a grace period of Ten (10) years;

 

USD 453 mn from ADB for Mahaweli Water Security Investment Program

-      The Total Investment USD – 675 mn

 

DSC 5521 2

 

 

 

 

 

The Mahaweli Water Security Investment Program is one of the major ongoing investment program currently being implemented under the loan assistance of the Asian Development Bank(ADB) The total investment cost of this program is USD 675 million of which USD 453 million will be provided by ADB under Multi - tranche Financing Facility (MFF). The Government of Sri Lanka has already signed two loan agreements with ADB to obtain USD 150 million to finance the first tranche of the programme.

Three major investment projects; Upper Elahera Canal Project, North Western Province Canal Project, Minipe Left Bank Canal Rehabilitation Project will be implemented under the above investment program. The construction of new and improved water conveyance and storage infrastructure under this program will increase the productivity of agricultural lands in the North Western, North Central and Central Provinces. Constructions of 158 Km canals including 38 km of tunnels are being implemented. In addition construction of two new reservoirs with storage capacity of 36 MCM (Million Cubic Meters) are also included in the program. Rehabilitation of 74 km Minipe Left Bank Canal is also programmed under this investment.

25,000 farmer families under Upper Elahera Canal Project, 40,000 farmer families under North Western Province Canal Project and 15,000 farmer families under Minipe Left Bank Canal Rehabilitation Project will be directly benefited through this whole program. In addition, provision of safe drinking water for people live in those areas will help to prevent Chronic Kidney Disease. (CKD)

 

The Government of Republic of Korea has agreed to provide two concessional loans for USD 14 million (Approximately Rs.2,240 million) to Supply of 190 nos. of Garbage Collecting Compactors to Local Authorities of Sri Lanka in line with the Government’s target of strengthening local authorities with necessary equipment and technology to introduce modern solid waste management practices.

Increasing volume of Solid waste generated in the urban and sub urban areas has become a nation -wide problem and the rapid growth of population in urban areas, recent changes of consumption pattern and growing  industrial and economic activities have  directly associated with this chronic problem of the country.

Due to the present inadequate capacity for the collection and transportation of solid waste and outdated technology are being used for handling solid waste by local authorities, various health and other hazardous situation occurred in urban areas.  Currently, most of the garbage are being transported by open trailers attached to the tractors. As a prerequisite to promote sustainable solid waste management system, the capacity of waste collection and transportation of Local Authorities need to be improved.

In this context the Economic Development Cooperation Fund (EDCF) of the Export-Import Bank (Exim Bank) of Korea has agreed to provide two loans in Korean Won not exceeding the equivalent of US$ 14,000,000 to supply 190 Nos of garbage collecting compactors to improve the garbage collecting capacity of 84 local authorities in Sri Lanka.

The interest rate per annum will be 0% with a repayment period of 30 years including a grace period of 10 years.

The signing of Loan Agreement pertaining to the above loans took place today, at the Ministry of Finance and Planning. Loan Agreement was signed by Dr.R H S Samarathunga, Secretary, Ministry of Finance and Planning and Mr. Jung Sung-soo, Chief Representative of the Export- Import Bank of Korea. The projects will be implemented by the Ministry of Provincial Councils, Local Government and Sports.

 

 

 

DSC 5020 3

The Government of Sri Lanka obtained ADB Financial assistance of USD 100 million in 2016 to finance the Small and Medium-Sized Enterprises (SME) Line of Credit Project. The objective of the project was to strengthen the SME sector in Sri Lanka by facilitating access to finance and expand the employment opportunities in the sector. The project is being successfully implemented and given the importance of this intervention, the Government of Sri Lanka decided to obtain an additional financing through a loan of USD 75 million with the intention to scale up the ongoing SME Line of Credit Project.

The Additional financing will be utilized to deliver four outputs through the project : Increase of financing to SMEs through intermediaries, Development of innovative SME financing scheme, Enhancement of capacity of SMEs in targeted clusters for accessing financial services and Strengthening of international competitiveness of information and communication technology/business process outsourcing (ICT/BPO) cluster.

The additional loan of USD 75 million is planned to be disbursed in 3 tranches of approximately USD 25 million each. The Government will relend the loan funds in local currency to participating banks through three semiannual allocations based on the banking sector’s average weighted deposit rate. The proceeds of the loan will be available to the participating banks for relending to the SMEs based on the previously agreed targets between the Asian Development Bank and the Government specially focusing on first time borrowers, women-led SMEs and SMEs located outside of Colombo etc. Further, participatory banks should achieve SME on-lending targets before participating in subsequent allocations.


The Ministry of Finance and Mass Media will be the Executing Agency of the SME Line of Credit (Additional Financing). The Department of Development Finance will be the Implementing Agency for Outputs of Increase of financing to SMEs through intermediaries, Development of innovative SME financing scheme and Export Development Board will be the implementing agency for outputs of Enhancement of capacity of SMEs in targeted clusters for accessing financial services and Strengthening of international competitiveness of information and communication technology/business process outsourcing (ICT/BPO) cluster. The overall project is scheduled to be completed by 31st March 2020.

In this connection, Dr. R H S Samaratunga, Secretary to the Ministry of Finance and Mass Media on behalf of the Government of Sri Lanka and Ms. Sri Widowati, Country Director of ADB – Sri Lanka Resident Mission on behalf of ADB, signed the loan agreement to obtain USD 75 million on 16th February 2018 at the Ministry of Finance and Mass Media.

 

 

අනු-ප්‍රවර්ගයන්

FaLang translation system by Faboba